Ue Flags

Informacja o projekcie

Od 1 listopada 2019 roku Partnerstwo w składzie: PBS Sp. z o.o. i Danae Sp. z o.o. we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych, realizuje ogólnopolski projekt „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – II i III runda”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

Wartość projektu to: 9 218 594,17 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 7 769 431,17 zł

Termin realizacji projektu: 01.11.2019-31.05.2023

Cel projektu: Wypracowanie systemowych rozwiązań monitorowania losów absolwentów szkół zawodowych na rynku pracy poprzez przeprowadzenie w okresie XI 2019 – V 2023 dwóch rund monitorowania losów absolwentów szkół zawodowych (techników, szkół branżowych i szkół policealnych, z wyłączeniem szkół specjalnych).

W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące zadania:

  1. Przeprowadzenie ogólnopolskiego badania CAWI w ramach II rundy monitorowania –badaniem zostaną objęci dyrektorzy szkół zawodowych oraz uczniowie i absolwenci szkół zawodowych.
  2. Przeprowadzenie ogólnopolskiego badania CAPI w ramach II i IIIrundy monitorowania – badaniem zostaną objęci uczniowie i absolwenci szkół zawodowych.
  3. Przeprowadzenie ogólnopolskiego badania CAWI w ramach III rundy monitorowania –badaniem zostaną objęci dyrektorzy szkół zawodowych oraz uczniowie i absolwenci szkół zawodowych.

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu zgromadzone zostaną dane, które posłużą do opracowania, przetestowania i przygotowania do wdrożenia jednolitego i kompleksowego systemu monitorowania sytuacji edukacyjno-zawodowej absolwentów szkół zawodowych, dającego porównywalne wyniki na poziomie kraju. Jego wdrożenie w dłuższej perspektywie czasowej zapewni informacje zwrotne dla systemu kształcenia zawodowego/branżowego w Polsce i przyczyni się m.in. do:

  1. Poprawy jakości i atrakcyjności doskonalenia sytemu kształcenia branżowego.
  2. Poprawy jakości i efektywności pracy szkoły, w tym wzmocnienia współpracy z przedsiębiorcami, uczelniami i partnerami społecznymi.
  3. Zwiększenia świadomości dyrektorów szkół i innych interesariuszy w zakresie wykorzystania informacji zwrotnej z monitorowania losów absolwentów do poprawy jakości kształcenia.

oprzez realizację badań służących wypracowaniu i wsparciu wdrażania rozwiązań systemowych w zakresie monitorowania losów absolwentów szkół zawodowych projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER dla Osi Priorytetowej II tj. Zapewnienie informacji zwrotnej dla systemu kształcenia zawodowego na temat losów absolwentów szkół zawodowych.

Biuro projektu:
Junaków 2
81-812 Sopot
Tel.: 58 550 60 70