Nasze zasoby

Metody badawcze

Danae oferuje szeroki zakres metod realizacji badań jakościowych i ilościowych. Badania realizujemy zarówno technikami tradycyjnymi takimi jak grupy fokusowe, wywiady indywidualne, wywiady realizowane w domu respondenta, sondy uliczne, ankiety pocztowe, ankiety do samodzielnego wypełnienia, hall testy, jak również technikami innowacyjnymi tj.: poprzez sms, cari, eye tracking, panele, user experience, etc.

CAPI

Wywiady osobiste
wspomagane komputerowo

PAPI

Wywiady bezpośrednie
przy wykorzystaniu
ankiety papierowej

CARI

Wywiady osobiste
z nagraniem audio

CAWI

Ankiety internetowe

CASI

Ankiety komputerowe
wypełnione samodzielnie

CATI

Wywiady telefoniczne
wspomagane komputerowo

MOBI

Wywiady osobiste
realizowane
na urządzeniach
mobilnych

EY

Eyetracking

TK

Tajemniczy Klient

IDI

Indywidualne wywiady
pogłębione

TDI

Telefoniczne indywidualne
wywiady pogłębione

D/T

Diada/triada

FGI

Wywiad grupowy
zogniskowany

MO

Metoda obserwacji

PE

Panel ekspercki

BBD

Bulletin Board Discussion
(wywiad grupowy
przypominający dyskusyjne forum internetowe)

DR

Analiza danych zastanych
Desk Reaserch

Inne

Realizacja i kontrola badań

Za pozyskiwanie danych w terenie odpowiada
dział Realizacji Badań:

Zebrane w terenie dane
są poddawane kontroli
terenowej i logicznej

Projekty badawcze
realizujemy zgodnie
ze standardami Organizacji
Firm Badania Opinii
i Rynku (OFBOR)
i ESOMAR

Posiadamy certyfikat
PKJPA we wszystkich
kluczowych kategoriach

Jesteśmy członkiem ESOMAR
(Europejskiego Stowarzyszenia
Badaczy Opinii Publicznej
i Rynku) – międzynarodowej
organizacji odpowiedzialnej
za podnoszenie jakościowych
i etycznych standardów
realizacji badań