Ue Flags

Zapytanie ofertowe
nr 1/A/DANAE/2019
z dnia 5.12.2019 r.

I. Termin składania ofert. Termin
związania ofertą

Termin składania ofert: 7.01.2020 r. godz. 12:00

Oferty złożone po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu. Dla oceny czy oferta wpłynęła w terminie decydująca jest data i godzina otrzymania oferty, złożonej zgodnie z treścią niniejszego Zapytania. Termin związania ofertą wynosi 90 dni od upływu terminu składania ofert. Wybór oferty oznacza obowiązek Wykonawcy do zawarcia umowy zawierającej obowiązki Wykonawcy określone w niniejszym Zapytaniu, zwłaszcza postanowienia określone w pkt. V niniejszego Zapytania Ofertowego.

II. Nazwa Zamawiającego

DANAE spółka z o.o. ul. Szarotki 10 lok. 16, 02-609 Warszawa, NIP: 821-264-01-80

III. Tryb udzielenia Zamówienia

1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Wykonawców badań ankietowych CAPI na poszczególne województwa prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla Zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – II i III runda”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

3. Zamawiającego nie obowiązuje ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1) Administratorem danych osobowych zawartych w Ofercie jest DANAE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-609, ul. Szarotki 10 lok 16, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000495453, (dalej także jako „Administrator”).

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany w pkt 1 powyżej lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected].

3) Dane osobowe zbierane są dla potrzeb przeprowadzenia niniejszej procedury Zapytania Ofertowego, w tym zawarcia i realizacji ewentualnej umowy z Wykonawcą, jak również dla celów wykazania prawidłowości wydatkowania środków finansowych w ramach Projektu. Podstawę prawną dla tego celu stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”).

4) Podanie danych osobowych dla celów wskazanych w pkt. 3) powyżej jest konieczne dla prawidłowości złożenia Oferty w zakresie następujących danych osobowych: imię (imiona) i nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania/siedziby firmy, adres e-mail, telefon kontaktowy, obecnie wykonywana praca, doświadczenie zawodowe oraz sytuacja zdrowotna w zakresie posiadania statusu osoby niepełnosprawnej, zaś – w przypadku wyboru Oferty jako najkorzystniejszej – także: PESEL/NIP/KRS, seria i numer dowodu osobistego, numer rachunku bankowego, obywatelstwo, adres urzędu skarbowego.

5) Podanie innych danych niż powyżej jest dobrowolne.

6) Dane osobowe przetwarzane będą przez okres określony w umowie o dofinansowanie Projektu, w szczególności dla celów przyszłych tj. do 31.12.2025 roku.

7) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

IV. Przedmiot Zamówienia

1. Kod CPV: 79 31 50 00 – 5 Usługi badań społecznych

2. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu badań ankietowych CAPI (zgodnie z postanowieniami pkt. V niniejszego Zapytania Ofertowego) w ramach projektu „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – II i III runda” – numer umowy UDA-POWR.02.15.00-00-3001/19-00, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. Badania ankietowe w ramach projektu będą prowadzone na terenie całej Polski. Do realizacji całego projektu planowane jest zaangażowanie około 30 Wykonawców, którzy w ramach danego województwa zapewnią minimum jedną osobę pełniącą funkcję regionalnego pracownika terenowego oraz minimalną liczbę ankieterów wymaganą dla danego województwa określoną w Tabeli 2 w pkt. V, które to osoby posiadają doświadczenie określone przez Zamawiającego.

4. Zamawiający w ramach niniejszego postępowania wyłoni Wykonawców do realizacji badań w następujących województwach: małopolskie; podkarpackie; kujawsko-pomorskie; dolnośląskie; zachodniopomorskie. Wykonawcy będą wybierani osobno dla każdego województwa. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedno województwo. Zamawiający nie wyklucza wyboru więcej niż jednego Wykonawcy na województwo.

Lp.
Zadanie w projekcie
Zadanie
Partner
Liczba sztuk 1 Zad 3 konkurs dla uczniów – za 2 i 3 falę PBS 1 2 Zad 1 konkurs dla uczniów – za 2, 3 i 4 falę Danae 1 3 Zad 2 zachęta dla respondenta – za pilotaż II PBS 100 4 Zad 2 zachęta dla respondenta – za pilotaż III Danae 100 5 Zad 1 zachęty dla dyrektorów szkół typ I (mini) Danae 300 6 Zad 3 zachęty dla dyrektorów szkół typ I (mini) PBS 300 7 Zad 1 zachęty dla dyrektorów szkół typ II (maxi) PBS 2000 8 Zad 2 zachęty dla dyrektorów szkół typ II (maxi) Danae 1000 9 Zad 3 zachęty dla dyrektorów szkół typ II (maxi) Danae 2000 10 Zad 1 zachęty dla koordynatorów szkolnych typ II PBS 2000 11 Zad 2 zachęty dla koordynatorów szkolnych typ II Danae 1000 12 Zad 3 zachęty dla koordynatorów szkolnych typ II PBS 2000

5. Zakres obowiązków Wykonawcy został opisany w pkt. V niniejszego Zapytania Ofertowego.

6. Planowany okres realizacji badań: 10.01.2020 – 31.03.2022.

7. Okres realizacji całego Projektu: 01.11.2019 – 30.09.2022.

8. Wartość całego Projektu: 8 885 378,20 złotych.

9. Zamówienie będzie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

10. Każdorazowo, kiedy mowa jest o szkołach zawodowych, należy rozumieć przez to: szkoły branżowe, technika i szkoły policealne.

V. Obowiązki Wykonawcy, w tym obowiązki regionalnego pracownika terenowego i ankietera

1.Przeprowadzenie badania podłużnego CAPI uczniów ostatnich klas szkół zawodowych – 1 FALA
badanie realizowane będzie w okresie I-VI 2020 roku

1A. BADANIE PILOTAŻOWE – PRZED 1 FALĄ

 • Łącznie w badaniu w ramach całego projektu do przeprowadzenia będzie około 285 ankiet z uczniami w około 15 szkołach zawodowych. Badanie pilotażowe może być realizowane we wszystkich lub w wybranych województwach.
 • Średni czas trwania wywiadu realizowanego przez ankietera nie powinien przekroczyć 45 minut.
 • Założono, że łącznie z dojazdami i czynnościami organizacyjnymi, czas na wykonanie jednej efektywnej ankiety przez ankietera to 2 h. Z kolei na regionalną organizację i wspieranie pracy ankieterów przez regionalnego pracownika terenowego założono maksymalnie 18 minut na jedną ankietę.
 • Ankieter ma obowiązek nawiązania kontaktu ze zrekrutowaną przez Zamawiającego szkołą z odpowiednim wyprzedzeniem i zaplanowania z koordynatorem szkolnym kolejności indywidualnych spotkań z uczniami i harmonogramu dostosowanego do planu zajęć oraz warunków lokalowych szkoły.
 • W każdej szkole badanie przeprowadzi minimum jeden ankieter i może ono potrwać do kilku dni. Wylosowani respondenci, po uzyskaniu ich wstępnej zgody (zebranej przy wsparciu koordynatora szkolnego), będą kolejno zapraszani do osobnej sali. Po przekazaniu informacji o badaniu ankieter przeprowadzi wywiad, wcześniej potwierdzi zgodę na udział w badaniu, na badanie powtórne i dane kontaktowe, które zostaną wprowadzone do systemu.
 • Respondenci: osoby, które w roku szkolnym 2019/2020 są uczniami ostatnich klas szkół zawodowych, nie starsze niż 29 lat.
 • Przekazanie respondentom ewentualnych zachęt niematerialnych dostarczonych przez Zamawiającego i zapowiedź zachęt materialnych, jeśli wezmą udział w kolejnych falach badania podłużnego.
 • Przed rozpoczęciem badania pilotażowego (do 1 fali) wymagany będzie udział ankieterów i regionalnych pracowników terenowych w szkoleniu telefonicznym.

1B. BADANIE ZASADNICZE – 1 FALA

 • Łącznie w badaniu w ramach całego projektu do przeprowadzenia będzie 15 000 wywiadów z uczniami.
 • Średni czas trwania wywiadu nie powinien przekroczyć 30 minut.
 • Założono, że łącznie z dojazdami i czynnościami organizacyjnymi, czas na wykonanie jednej efektywnej ankiety przez ankietera to 1,7 h. Z kolei na regionalną organizację i wspieranie pracy ankieterów przez regionalnego pracownika terenowego założono maksymalnie 12 minut na jedną ankietę.
 • Ankieter ma obowiązek nawiązania kontaktu ze zrekrutowaną przez Zamawiającego szkołą z odpowiednim wyprzedzeniem i zaplanowania z koordynatorem szkolnym kolejności indywidualnych spotkań z uczniami i harmonogramu dostosowanego do planu zajęć oraz warunków lokalowych szkoły.
 • W każdej szkole badanie przeprowadzi minimum jeden ankieter i może ono potrwać do kilku dni. Wylosowani respondenci, po uzyskaniu ich wstępnej zgody (zebranej przy wsparciu koordynatora szkolnego), będą kolejno zapraszani do osobnej sali. Po przekazaniu informacji o badaniu ankieter przeprowadzi wywiad, wcześniej potwierdzi zgodę na udział w badaniu, na badanie powtórne i dane kontaktowe, które zostaną wprowadzone do systemu.
 • Respondenci: osoby, które w roku szkolnym 2019/2020 są uczniami ostatnich klas szkół zawodowych, nie starsze niż 29 lat.
 • Przekazanie respondentom ewentualnych zachęt niematerialnych dostarczonych przez Zamawiającego i zapowiedź zachęt materialnych, jeśli wezmą udział w kolejnych falach badania podłużnego.
 • Przed rozpoczęciem badania zasadniczego (1 fala) wymagany będzie udział ankieterów i regionalnych pracowników terenowych w szkoleniu w Warszawie.
2.Przeprowadzenie badania podłużnego CAPI absolwentów szkół zawodowych – 2 i 3 FALA
badanie realizowane będzie w okresie I-VI 2021 (2 fala) oraz IX 2021 – III 2022 (3 fala)

2A. BADANIE PILOTAŻOWE – PRZED 2 i 3 FALĄ

 • Łącznie w badaniu w ramach całego projektu do przeprowadzenia będzie około 100 ankiet z absolwentami w ramach pilotażu do 2 fali badania i około 100 ankiet z absolwentami w ramach pilotażu do 3 fali badania. Badanie pilotażowe może być realizowane we wszystkich lub w wybranych województwach.
 • Średni czas trwania wywiadu realizowanego przez ankietera nie powinien przekroczyć 45 minut.
 • Założono, że łącznie z dojazdami i czynnościami organizacyjnymi, czas na wykonanie jednej efektywnej ankiety przez ankietera to 2,8 h. Z kolei na regionalną organizację i wspieranie pracy ankieterów przez regionalnego pracownika terenowego założono maksymalnie 21 minut na jedną ankietę.
 • Ankieter otrzyma dane kontaktowe respondenta (imię i nazwisko, adres, a w niektórych przypadkach również telefon i/lub mail).
 • Ankieter ma obowiązek nawiązania kontaktu z respondentem podejmując próby o różnych porach dnia (w godzinach pracy, w godzinach popołudniowych) i dniach tygodnia (robocze, weekend), min. 3-krotna próba kontaktu z respondentem. Przy niepowodzeniu kontaktów telefonicznych i mailowych, ankieter ma obowiązek pojechać pod wskazany adres.
 • W miarę możliwości ankieterzy będą kontaktować się z tymi samymi osobami, z którymi prowadzili wywiady w szkołach, w 2020 r.
 • Respondenci: absolwenci szkół zawodowych – osoby, które w roku szkolnym 2019/2020 były uczniami ostatnich klas szkół zawodowych (nie starszymi niż 29 lat) i brały udział w badaniu w roku 2020 r. (wyraziły zgodę na udział w badaniu podłużnym).
 • Przekazanie respondentom zachęt niematerialnych i materialnych dostarczonych przez Zamawiającego, jeśli wezmą udział w 2 lub 3 fali badania podłużnego.
 • Przed rozpoczęciem badania pilotażowego (do 2 i 3 fali) wymagany będzie udział ankieterów i regionalnych pracowników terenowych w szkoleniu telefonicznym.
 • W ramach badania pilotażowego przed 2 i 3 falą obowiązkiem Wykonawcy będzie także zrekrutowanie respondentów do pilotażu. Założono, że czas potrzebny na efektywne zrekrutowanie jednego respondenta do pilotażu wynosi 3,0 h.

2B. BADANIE ZASADNICZE – 2 I 3 FALA

 • Łącznie w badaniu w ramach całego projektu do przeprowadzenia będzie 9 000 ankiet w ramach 2 fali badania i 6 000 ankiet w ramach 3 fali badania.
 • Średni czas trwania wywiadu nie powinien przekroczyć 30 minut.
 • Założono, że łącznie z dojazdami i czynnościami organizacyjnymi, czas na wykonanie jednej efektywnej ankiety przez ankietera to 3 h. Z kolei na regionalną organizację i wspieranie pracy ankieterów przez regionalnego pracownika terenowego założono maksymalnie 21 minut na jedną ankietę.
 • Ankieter otrzyma dane kontaktowe respondenta (imię i nazwisko, adres, a w niektórych przypadkach również telefon i/lub mail).
 • Ankieter ma obowiązek nawiązania kontaktu z respondentem podejmując próby o różnych porach dnia (w godzinach pracy, w godzinach popołudniowych) i dniach tygodnia (robocze, weekend), min. 3-krotna próba kontaktu z respondentem. Przy niepowodzeniu kontaktów telefonicznych i mailowych, ankieter ma obowiązek pojechać pod podany adres.
 • W miarę możliwości ankieterzy będą kontaktować się z tymi samymi osobami, z którymi prowadzili wywiady w szkołach, w 2020 r.
 • Respondenci: absolwenci szkół zawodowych – osoby, które w roku szkolnym 2019/2020 były uczniami ostatnich klas szkół zawodowych (nie starszymi niż 29 lat) i brały udział w badaniu w roku 2020 (wyraziły zgodę na udział w badaniu podłużnym).
 • Przekazanie respondentom zachęt niematerialnych i materialnych dostarczonych przez Zamawiającego, jeśli wezmą udział w 2 lub 3 fali badania podłużnego.
 • Przed rozpoczęciem badania zasadniczego (2 i 3 fala) wymagany będzie udział ankieterów i regionalnych pracowników terenowych w szkoleniu w Warszawie.

Tabela 1. Maksymalny czas zaangażowania ankietera (wraz z dojazdem) i regionalnego pracownika terenowego w ramach poszczególnych zadań

RODZAJ ZADANIA MAKSYMALNY CZAS ZAANGAŻOWANIA ANKIETERA (WRAZ Z DOJAZDEM) MAKSYMALNY CZAS ZAANGAŻOWANIA REGIONALNEGO PRACOWNIKA TERENOWEGO
Przeprowadzenie badania podłużnego CAPI uczniów ostatnich klas szkół zawodowych – 1 FALA BADANIE PILOTAŻOWE – PRZED 1 FALĄ max 2,0 h na jedną ankietę (wraz z dojazdem) max 18 minut na jedną ankietę
BADANIE ZASADNICZE – 1 FALA max 1,7 h na jedną ankietę (wraz z dojazdem) max 12 minut na jedną ankietę
Przeprowadzenie badania podłużnego CAPI absolwentów szkół zawodowych – 2 FALA REKRUTACJA DO BADANIA PILOTAŻOWEGO – PRZED 2 FALĄ max 3,0 h na jednego respondenta nie dotyczy
BADANIE PILOTAŻOWE – PRZED 2 FALĄ max 2,8 h na jedną ankietę (wraz z dojazdem) max 21 minut na jedną ankietę
BADANIE ZASADNICZE – 2 FALA max 3,0 h na jedną ankietę (wraz z dojazdem) max 21 minut na jedną ankietę
Przeprowadzenie badania podłużnego CAPI absolwentów szkół zawodowych – 3 FALA REKRUTACJA DO BADANIA PILOTAŻOWEGO – PRZED 3 FALĄ max 3,0 h na jednego respondenta nie dotyczy
BADANIE PILOTAŻOWE – PRZED 3 FALĄ max 2,8 h na jedną ankietę (wraz z dojazdem) max 21 minut na jedną ankietę
BADANIE ZASADNICZE – 3 FALA max 3,0 h na jedną ankietę (wraz z dojazdem) max 21 minut na jedną ankietę

Przed rekrutacją Zamawiający wyśle do szkół listy zapowiednie. Znajdą się tam informacje o badaniu, podkreślające jego naukowy charakter, możliwość wykorzystania wyników w praktyce i ich połączenie z działaniami MEN i IBE, cele badania, korzyści z udziału w badaniu, zaproszenie do badania i zapowiedź kontaktu ze strony Zamawiającego.

1. Ponadto do zadań Wykonawcy w ramach wszystkich badań będzie należało:

 1. wybór regionalnego pracownika terenowego oraz wybór ankieterów realizujących wywiady CAPI, spełniających kryteria określone przez Zamawiającego;
 2. zapewnienie udziału regionalnego pracownika terenowego oraz ankieterów w całodniowych szkoleniach w Warszawie w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego (3 szkolenia – przed każdą falą badania);
 3. zapewnienie dojazdów regionalnym pracownikom terenowym oraz ankieterom w związku z zadaniami wykonywanymi przy prowadzeniu badań;
 4. uzupełnianie i przekazywanie Zamawiającemu dokumentów związanych z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych;
 5. bieżąca sprawozdawczość z przebiegu badań w regionie w formie wskazanej przez Zamawiającego;
 6. stały kontakt telefoniczny oraz w formie elektronicznej z osobami wskazanymi przez Zamawiającego;
 7. informowanie o pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji zamówienia;
 8. zapewnienie wykonania poniższych zadań przez regionalnego pracownika terenowego i ankieterów.

2. Ponadto w ramach wszystkich badań do zadań regionalnego pracownika terenowego będzie należało:

 1. organizacja i wspieranie realizacji przez ankieterów wskazanych badań, na obszarze całego województwa, przez cały okres realizacji badań tj. I 2020 – III 2022;
 2. udział w szkoleniach w Warszawie w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego (3 szkolenia – przed każdą falą badania);
 3. zaliczenie testu wiedzy nt. projektu;
 4. współpraca i kontrolowanie pracy ankieterów;
 5. opracowanie z ankieterami harmonogramu realizacji badania;
 6. dbanie o terminową realizację prac ankieterów w województwie, zgodnie z harmonogramem;
 7. odbieranie od Zamawiającego i przekazywania ankieterom materiałów badawczych i sprzętu, a także ich odbieranie od ankieterów i przesyłanie do Zamawiającego zgodnie z wytycznymi (koszt przesyłek będzie pokrywał Zamawiający), po uprzedniej weryfikacji obejmującej także całą zebraną przez ankieterów dokumentację;
 8. wspieranie ankieterów w realizacji badań; w przypadku trudności w realizacji badania podjęcie ustalonych przez Zamawiającego działań, m.in. spotkania z respondentami (udzielenie odpowiedzi na pytania, rozwianie wątpliwości, zapewnienie o bezpieczeństwie zarządzania danymi itp.);
 9. w razie potrzeby (po uzgodnieniu z Zamawiającym) wspólnej z ankieterem realizacji badania w przypadku objęcia badaniem respondentów ze specjalnymi potrzebami lub o obniżonej sprawności sensorycznej, ruchowej lub intelektualnej;
 10. uzupełnianie i przekazywanie Zamawiającemu dokumentów związanych z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych;
 11. bieżąca sprawozdawczość z przebiegu badań w regionie w formie wskazanej przez Zamawiającego;
 12. stały kontakt telefoniczny oraz w formie elektronicznej z osobami wskazanymi przez Zamawiającego;
 13. informowanie o pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji zamówienia;
 14. w przypadku pilotażu narzędzi – zaraportowanie przebiegu wywiadów, sugestii zmian w narzędziach lub procedurze badania.

3. Dodatkowo w ramach wszystkich badań do obowiązków ankietera będzie należało:

 1. realizacja wskazanej liczby wywiadów CAPI (finalna liczba wywiadów CAPI do przeprowadzenia przez danego ankietera zostanie określona przez Wykonawcę biorąc pod uwagę odległość od miejsca zamieszkania) – wywiady z uczniami szkół zawodowych w 1 fali będą realizowane w szkołach, wywiady z absolwentami szkół zawodowych w 2 i 3 fali będą realizowane w miejscu zamieszkania respondenta;
 2. udział w szkoleniach w Warszawie w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego (3 szkolenia – przed każdą falą badania);
 3. zaliczenie testu wiedzy nt. projektu;
 4. przeprowadzenie badań zgodnie z założeniami opisanymi przy poszczególnych zadaniach badawczych;
 5. prowadzenie bieżącej sprawozdawczości w formie wskazanej przez Zamawiającego, w tym uzupełnianie historii kontaktów z respondentami i statusów dotyczących indywidualnych spotkań z uczniami/absolwentami;
 6. stały kontakt telefoniczny oraz w formie elektronicznej z osobami wskazanymi przez Zamawiającego;
 7. informowanie o pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji zamówienia;
 8. w przypadku pilotażu narzędzi – zaraportowanie przebiegu wywiadów, sugestii zmian w narzędziach lub procedurze badania.

Do realizacji projektu Zamawiający planuje zaangażować około 30 Wykonawców przy uwzględnieniu następującego podziału na poszczególne województwa.

Zamawiający nie wyklucza wyboru więcej niż jednego Wykonawcy na województwo.

Tabela 2. Podział zmówienia na województwa

WOJEWÓDZTO ZAKŁADANA ŚREDNIA LICZBA WYWIADÓW MINIMALNA LICZBA REGIONALNYCH PRACOWNIKÓW TERENOWYCH MINIMALNA LICZBA ANKIETERÓW
małopolskie 1 fala: 1290, 2 fala: 770, 3 fala: 520 1 8
dolnośląskie 1 fala: 1080, 2 fala: 650, 3 fala: 430 1 8
kujawsko-pomorskie 1 fala: 1020, 2 fala: 610, 3 fala: 410 1 8
podkarpackie 1 fala: 750, 2 fala: 450, 3 fala: 300 1 7
zachodniopomorskie 1 fala: 750, 2 fala: 450, 3 fala: 300 1 7

Zamawiający przewiduje, że badania pilotażowe, realizowane przed poszczególnymi falami, będą dotyczyły wszystkich lub wybranych województw. Przed 1 falą badania w ramach pilotażu przeprowadzonych zostanie 285 wywiadów z uczniami, natomiast przed 2 i 3 falą badania po 200 wywiadów z absolwentami.

Wykonawca zachowa swoją niezależność i będzie miał na uwadze jak najpełniejszą realizację celów zamówienia oraz dążenie do wykonania go zgodnie z instrukcją i informacjami od Zamawiającego.

Wynagrodzenie Wykonawcy uzależnione jest od liczby efektywnie zrealizowanych wywiadów CAPI z respondentami. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wyłącznie w przypadku zrealizowanych – efektywnych ankiet.

Finansowe rozliczanie ankieterów i regionalnych pracowników terenowych współpracujących z Wykonawcą (obejmujące wszystkie zadania wskazane powyżej), będzie po stronie Wykonawcy.

VI. Warunki udziału w postępowaniu

1. Jeden Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Z uwagi na charakter zamówienia konkurs jest skierowany do Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie Wykonawcy dysponujący minimum 1 osobą pełniącą funkcję regionalnego pracownika terenowego oraz dysponujący minimalną liczbą ankieterów wymaganą dla danego województwa określoną w Tabeli 2 w pkt. V, które to osoby muszą posiadać następujące doświadczenie: udział w ciągu ostatnich 24 miesięcy w minimum 5 badaniach CAPI o charakterze naukowym/społecznym oraz udział w ciągu ostatnich 36 miesięcy w minimum 1 badaniu realizowanym w szkole z uczniami. Udział w badaniach rozumiany jest jako: w przypadku regionalnych pracowników terenowych jako koordynowanie prac ankieterskich, w przypadku ankieterów jako przeprowadzanie ankiet z respondentami.
Do przedstawionych badań jako załącznik do oferty należy przedstawić referencje od firm badawczych (w przypadku regionalnego pracownika terenowego) i ośrodków koordynatorskich (w przypadku ankieterów), potwierdzające rzetelną realizację wywiadów. Referencje nie muszą być załączone w przypadku osób, które zrealizowały powyższe badania na rzecz Zamawiającego, podmiotów z grupy kapitałowej Zamawiającego lub podmiotów tworzących partnerstwo realizujące projekt wskazany w pkt III.1 powyżej, tj. PBS Sp. z o.o. („Partnerzy”), oraz podmiotów należących do grup kapitałowych Partnerów.

3. Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy w ramach niniejszego postępowania złożyli oświadczenia lub dokumenty zawierające nieprawdę.

4. Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy w przeszłości współpracowali z Zamawiającym i nienależycie wykonywali usługi badawcze/koordynacyjne podobne do tych, które są przedmiotem niniejszego zamówienia.

5. Z postępowania mogą także zostać wykluczeni Wykonawcy, którzy w formularzu ofertowym wykazali osoby, które w przeszłości współpracowały z Zamawiającym i nienależycie wykonywały usługi badawcze/koordynacyjne podobne do tych, które są przedmiotem niniejszego zamówienia.

6. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym lub Partnerami. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym/Partnerami lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego/Partnerów lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego/Partnerów czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:

 1. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 2. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 3. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

7. Zamawiający w trosce o należyte wykonanie powierzonych zadań zastrzega sobie prawo do wnioskowania do Wykonawcy o złożenie dodatkowych wyjaśnień, jak również do wglądu w dokumentację potwierdzającą przedstawione w ofercie informacje. Wykonawca zobowiązany jest udzielić wyjaśnień lub złożyć dodatkowe dokumenty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, który nie będzie krótszy niż 1 dzień roboczy (24 godziny). Brak udzielenia wyjaśnień lub złożenia dodatkowych dokumentów w terminie określonym przez Zamawiającego może skutkować odrzuceniem oferty danego Wykonawcy.

8. W przypadku powstania wątpliwości w zakresie treści niniejszego Zapytania ofertowego, Wykonawcy mogą kierować wnioski o wyjaśnienie tych wątpliwości, na które Zamawiający zobowiązany jest odpowiedzieć, jeżeli wniosek wpłynął najpóźniej do dnia 23.12.2019 r. do godz. 12:00.

9. Zamawiający zastrzega, że płatności dla Wykonawców z tytułu umowy zawartej w ramach niniejszego postępowania będą dokonywane wyłącznie na rachunek bankowy wpisany dla tego Wykonawcy na tzw. białą listę VAT znajdującej się na stronie https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/. W umowie zawartej z Wykonawcą zawarte zostanie prawo Zamawiającego do wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy w części odpowiadającej równowartości podatku od towarów i usług w przypadku, gdy Wykonawca nie ujawni swojego rachunku bankowego na ww. białej liście VAT.

VII. Odrzucenie oferty

Zamawiający może odrzucić ofertę Wykonawcy, jeżeli:

1. Treść oferty nie odpowiada treści Zapytania ofertowego.

2. Oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu wskazanych w pkt VI.

3. Wykonawca jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym/Partnerami (pkt VI.6).

4. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

5. Oferta wpłynęła po terminie składania ofert.

6. Wykonawca nie złożył wyjaśnień w stosunku do złożonej oferty oraz nie przedstawił dodatkowych dokumentów w terminie wskazanym w pkt VI.8.

VIII. Kryteria wyboru ofert i wybór ofert najkorzystniejszych

1. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:

 1. Cena – waga 60 pkt;
 2. Skrócenie czasu realizacji badania – waga 40 pkt;
 3. Aspekt społeczny – waga 5 pkt.

Sposób oceny kryterium 1 – cena:

Na podstawie cen podanych w FORMULARZU OFERTOWYM wyliczona zostanie średnia stawka jednostkowa za godzinę pracy. Najwyższą liczbę punktów – 60 otrzyma oferta zawierająca najniższą stawkę godzinową brutto (nie niższą jednak niż minimalna stawka ustawowa) za wykonanie niniejszego zamówienia, a każda następna według następującego wzoru:

Liczba punktów = Średnia stawka godzinowa brutto oferty najniższej
———————————————————————–
Średnia stawka godzinowa brutto oferty ocenianej
x 60

Sposób oceny kryterium 2 – skrócenie czasu realizacji badania:

Zamawiający zakłada realizację badania w terenie w danym województwie przez okres 8 tygodni. Należy wskazać możliwość skrócenia czasu realizacji badań w terenie, które będzie liczone od czasu dostarczenia przez Zamawiającego próby respondentów/szkół.

a) Realizacja badań w terenie w terminie założonym przez Zamawiającego – 0 pkt

b) Skrócenie czasu realizacji badań w terenie o 1 tydzień – 10 pkt

c) Skrócenie czasu realizacji badań w terenie o 2 tygodnie – 20 pkt

d) Skrócenie czasu realizacji badań w terenie o 3 tygodnie – 30 pkt

e) Skrócenie czasu realizacji badań w terenie o 4 tygodnie – 40 pkt

Sposób oceny kryterium 3 – aspekt społeczny:

W ramach kryterium nr 3 Zamawiający przyzna odpowiednio 0 pkt – jeżeli oferta nie spełnia kryterium, 5 pkt – jeżeli oferta spełnia kryterium. Za spełnienie kryterium uważa się sytuację, w której Wykonawca wskaże do realizacji zamówienia min. 1 osobę niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm. 113).

Kryterium to będzie weryfikowane w oparciu o oświadczenie Wykonawcy zawarte w formularzu ofertowym. Zamawiający przyzna maksymalnie 5 pkt niezależnie od liczby przesłanek określonych powyżej.

2. Pojedyncza oferta może uzyskać maksymalnie 105 pkt.

3. Zamawiający, dla każdego województwa osobno, dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryteriów oceny ofert. Końcowa ocena oferty będzie stanowiła sumę punktów uzyskanych w ramach kryteriów oceny ofert.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą/Wykonawcami, którego/ych oferta/y została/y uznana/e za najkorzystniejszą/ę, w przypadku, gdy zaproponowana cena przekroczy możliwości cenowe Zamawiającego.

5. Zamawiający w toku oceny ofert wyłoni oferty, które w ramach danego województwa otrzymały największą liczbę punktów.

IX. Wymagania dotyczące przygotowania oferty

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zastosowaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego wraz Oświadczeniem o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

2. Oferta cenowa powinna obejmować wynagrodzenie brutto za wykonanie całości prac objętych Zapytaniem ofertowym (określonych w pkt. V), czyli zostać przedstawiona w kwocie brutto, uwzględniającej podatek VAT (23%) dla osób będących czynnymi podatnikami podatku VAT. Ceny w ofercie należy podać w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. Podane w ofercie ceny brutto są wartościami ostatecznymi, zawierającymi wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotowego Zamówienia i nie będą podlegały zwiększeniu w okresie obowiązywania umowy.

4. Oferta musi być własnoręcznie podpisana przez Wykonawcę. Jeżeli oferta przesyłana jest drogą mailową, to oferta wraz z Załącznikami winna stanowić skan z podpisem Wykonawcy.

5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

X. Miejsce i sposób składania ofert, pytania i odpowiedzi

1. Oferta może zostać złożona w terminie do 7.01.2020 r. do godziny 12:00 (decyduje data i godzina otrzymania przez Zamawiającego) w formie:

pisemnej na adres: DANAE spółka z o.o., Bora-Komorowskiego 19B, 80-377 Gdańsk
W zamkniętej kopercie dopiskiem „Absolwent – przeprowadzenie badań ankietowych”. Oferta powinna być odręcznie podpisana przez Wykonawcę, trwale spięta i zawierać wszystkie wymagane załączniki.

lub

elektronicznej na adres mailowy: [email protected]
W tytule należy wpisać: „Absolwent – przeprowadzenie badań ankietowych”. Oferta powinna być odręcznie podpisana przez Wykonawcę, zawierać wszystkie załączniki i przesłana w formie skanu (np. JPG, PDF, preferowany jest jeden plik elektroniczny).

2. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Dodatkowych informacji udziela Aleksandra Kamieńska, nr tel. 510 234 223, mail: [email protected]

XI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszych ofert

1. Informacja o wyborze Wykonawców zostanie umieszczona w Bazie konkurencyjności.

2. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.

3. Po wyborze najkorzystniejszych ofert, Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć niezwłocznie umowę z Zamawiającym.

XII. Zmiana i anulowanie zapytania ofertowego

1. Zamawiający może w każdym momencie zamknąć niniejsze postępowanie bez wyboru najkorzystniejszej oferty.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego Zapytania ofertowego w każdym momencie bez podania przyczyny.

3. Informacja o zamknięciu/unieważnieniu Zapytania ofertowego znajdzie się w Bazie Konkurencyjności.

XIII. Warunki zmiany istotnych postanowień umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:

1) W przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wymogów dotyczących realizacji Projektu w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

2) Zmiany terminu realizacji umowy w przypadku, gdy wykonanie umowy w pierwotnym terminie nie jest możliwe w wyniku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy.

XIV. Warunki zamówień uzupełniających

Zamawiający może udzielić Wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, przewidzianych w niniejszym Zapytaniu ofertowym zamówień na usługi, polegających na wykonaniu podobnych usług o wartości nieprzekraczającej 50% wartości Zamówienia określonej w umowie zawartej z tym Wykonawcą, w okresie 3 lat od udzielenia Zamówienia podstawowego, jednak nie później niż do końca trwania projektu, o którym mowa w pkt. IV Zapytania ofertowego.

XV. Oferty wariantowe

Wykonawca nie może składać ofert wariantowych.

XVI. Załączniki

Następujące dokumenty stanowią załączniki do niniejszego Zapytania:

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy
– przeprowadzenie badań ankietowych

XVII. Wyniki ogłoszenia na usługę polegająca na przeprowadzeniu badań ankietowych CAPI w projekcie pt. „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – II i III runda” – zapytanie nr 1/A/DANAE/2019

Informacja o wyborze Wykonawców w ramach zapytania ofertowego nr 1/A/DANAE/2019:

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano 6 Wykonawców:

 1. Detective Agency CBA Veritas ul. Stołczynska 160/8 71-870 Szczecin
 2. Pro FUTURO Andrzej Ostrowski ul. Gdańska 116/15 90-520 Łódź
 3. Sefte Sp.zo.o. sp.k ul. Wyszyńskiego 43/1 50-330 Wrocław
 4. Marzena Koterbicka OBR Studio Plac Bawół 3/2 31-057 Kraków
 5. F.H.U ALGHO ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 25L
 6. Fokus Studio Badania Marketingowe Robert Kowalski

Wyniki dostępne są także w Bazie Konkurencyjności na stronie : https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221306