Ue Flags

Zapytanie ofertowe
nr 1/A/DANAE/2022
z dnia 6.04.2022 r.
Przeprowadzenie badań ankietowych CAPI

 

Termin składania ofert: 14.04.2022 godz. 12:00

 

Oferty złożone po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu. Dla oceny czy oferta wpłynęła w terminie decydująca jest data i godzina otrzymania oferty, złożonej zgodnie z treścią niniejszego Zapytania. Termin związania ofertą wynosi 90 dni od upływu terminu składania ofert. Wybór oferty oznacza obowiązek Wykonawcy do zawarcia umowy zawierającej obowiązki Wykonawcy określone w niniejszym Zapytaniu, zwłaszcza postanowienia określone w pkt. V niniejszego Zapytania Ofertowego.

 

II. Nazwa Zamawiającego

 

DANAE spółka z o.o.

 1. Bora-Komorowskiego 19B

80-377 Gdańsk

NIP: 821-264-01-80

 

III. Tryb udzielenia Zamówienia

 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Wykonawców badań ankietowych CAPI prowadzone jest z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla Zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – II i III runda”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 20142020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 3. Zamawiającego nie obowiązuje ustawa Prawo Zamówień Publicznych.
 4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
  • Administratorem danych osobowych zawartych w Ofercie jest DANAE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-377, ul. Bora-Komorowskiego 19B, ejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: KRS 0000495453, (dalej także jako „Administrator”).
  • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany w pkt 1 powyżej lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected].
  • Dane osobowe zbierane są dla potrzeb przeprowadzenia niniejszej procedury Zapytania Ofertowego, w tym zawarcia i realizacji ewentualnej umowy z Wykonawcą, jak również dla celów wykazania prawidłowości wydatkowania środków finansowych w ramach Projektu. Podstawę prawną dla tego celu stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”).
  • Podanie danych osobowych dla celów wskazanych w pkt. 3) powyżej jest konieczne dla prawidłowości złożenia Oferty w zakresie następujących danych osobowych: imię (imiona) i nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania/siedziby firmy, adres e-mail, telefon kontaktowy, obecnie wykonywana praca, doświadczenie zawodowe oraz sytuacja zdrowotna w zakresie posiadania statusu osoby niepełnosprawnej, zaś – w przypadku wyboru Oferty jako najkorzystniejszej – także: PESEL/NIP/KRS, seria i numer dowodu osobistego, numer rachunku bankowego, obywatelstwo, adres urzędu skarbowego.
  • Podanie innych danych niż powyżej jest dobrowolne.
  • Dane osobowe przetwarzane będą przez okres określony w umowie o dofinansowanie Projektu, w szczególności dla celów przyszłych tj. do 31.12.2026 roku.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

IV. Przedmiot Zamówienia

 

 1. Kod CPV: 79 31 50 00 – 5 Usługi badań społecznych
 2. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu badań ankietowych CAPI (zgodnie z postanowieniami pkt. V niniejszego Zapytania Ofertowego) w ramach projektu

„Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – II i III runda” – numer umowy UDAPOWR.02.15.00-00-3001/19-01, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 20142020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 1. Badania ankietowe w ramach projektu będą prowadzone na terenie całej Polski. Do realizacji całego projektu planowane jest zaangażowanie maksymalnie 6 Wykonawców, posiadających minimum jedną osobę pełniącą funkcję regionalnego pracownika terenowego oraz ankieterów, które to osoby posiadają doświadczenie określone przez Zamawiającego.
 2. Zamawiający w ramach niniejszego postępowania wyłoni Wykonawców do realizacji badań w następujących województwach: małopolskie; podkarpackie; kujawsko-pomorskie; dolnośląskie;  zachodniopomorskie (w formule stacjonarnej lub zdalnej).
 3. Zakres obowiązków Wykonawcy został opisany w pkt. V niniejszego Zapytania Ofertowego.
 4. Planowany okres realizacji badań: od podpisania umowy z Wykonawcą do 31.03.2023 r.
 5. Wartość całego Projektu: 9 218 594,17 złotych.
 6. Zamówienie będzie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 7. Każdorazowo, kiedy mowa jest o szkołach zawodowych, należy rozumieć przez to: szkoły branżowe, technika i szkoły policealne.

         

V. Obowiązki Wykonawcy, w tym obowiązki regionalnego pracownika terenowego i ankietera

BADANIE ZASADNICZE – 2 I 3 FALA

 • Łącznie w badaniu w ramach całego projektu do przeprowadzenia będzie 5 400 ankiet w ramach 2 fali badania i 3 600 ankiet w ramach 3 fali badania.
 • Średni czas trwania wywiadu nie powinien przekroczyć 30 minut.
 • Założono, że łącznie z dojazdami i czynnościami organizacyjnymi, czas na wykonanie jednej efektywnej ankiety przez ankietera to 3 h. Z kolei na regionalną organizację i wspieranie pracy ankieterów przez regionalnego pracownika terenowego założono maksymalnie 21 minut na jedną ankietę.
 • W okresie pandemii realizacja wywiadów CAPI w zależności od sytuacji epidemiologicznej i obostrzeń z tym związanych, może częściowo lub całościowo zostać przeprowadzona w formule zdalnej. Założono, że łącznie z czynnościami organizacyjnymi, czas na wykonanie efektywnej ankiety przez ankietera nie zmieni się w stosunku do formuły stacjonarnej.
 • Ankieter otrzyma dane kontaktowe respondenta (imię i nazwisko, adres, a w niektórych przypadkach również telefon i/lub mail).
 • Ankieter ma obowiązek nawiązania kontaktu z respondentem podejmując próby o różnych porach dnia (w godzinach pracy, w godzinach popołudniowych) i dniach tygodnia (robocze, weekend), min. 3-krotna próba kontaktu z respondentem. Przy niepowodzeniu kontaktów telefonicznych i mailowych, ankieter ma obowiązek pojechać pod podany adres.
 • W miarę możliwości ankieterzy będą kontaktować się z tymi samymi osobami, z którymi prowadzili wywiady w szkołach, w 2021 r.
 • Respondenci: absolwenci szkół zawodowych – osoby, które w roku szkolnym 2020/2021 były uczniami ostatnich klas szkół zawodowych (nie starszymi niż 29 lat) i brały udział w badaniu w roku 2021 (wyraziły zgodę na udział w badaniu podłużnym).
 • Przekazanie respondentom zachęt niematerialnych i materialnych dostarczonych przez Zamawiającego, jeśli wezmą udział w 2 lub 3 fali badania podłużnego.
 • Przed rozpoczęciem badania zasadniczego (2 i 3 fala) wymagany będzie udział ankieterów i regionalnych pracowników terenowych w szkoleniu Do realizacji 2 fali badania zaangażowani mogą zostać ankieterzy, którzy już wzięli udział w szkoleniu i można to potwierdzić na listach obecności z przeprowadzonych szkoleń. Ankieterzy, którzy dotychczas nie wzięli udziału w szkoleniu będą zobowiązani do niego przystąpić.

 

 1. Ponadto do zadań Wykonawcy w ramach wszystkich badań będzie należało:
  • wybór regionalnego pracownika terenowego oraz wybór ankieterów realizujących wywiady CAPI, spełniających kryteria określone przez Zamawiającego;
  • zapewnienie udziału regionalnego pracownika terenowego oraz ankieterów w całodniowych szkoleniach w Warszawie lub w formie online w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego;
  • zapewnienie dojazdów regionalnym pracownikom terenowym oraz ankieterom w związku z zadaniami wykonywanymi przy prowadzeniu badań;
  • uzupełnianie i przekazywanie Zamawiającemu dokumentów związanych z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych;
  • bieżąca sprawozdawczość z przebiegu badań w regionie w formie wskazanej przez Zamawiającego;
  • stały kontakt telefoniczny oraz w formie elektronicznej z osobami wskazanymi przez Zamawiającego;
  • informowanie o pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji zamówienia;
  • zapewnienie wykonania poniższych zadań przez regionalnego pracownika terenowego i ankieterów.

 

 1. Ponadto w ramach wszystkich badań do zadań regionalnego pracownika terenowego będzie należało:
  • organizacja i wspieranie realizacji przez ankieterów wskazanych badań, na obszarze całego województwa lub innych wskazanych w formie zdalnej, przez cały okres realizacji badań tj. IV 2022 – I 2023;
  • udział w szkoleniach w Warszawie lub w formie online w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego;
  • zaliczenie testu wiedzy nt. projektu;
  • współpraca i kontrolowanie pracy ankieterów;
  • opracowanie z ankieterami harmonogramu realizacji badania;
  • dbanie o terminową realizację prac ankieterów w województwie, zgodnie z harmonogramem;
  • odbieranie od Zamawiającego i przekazywania ankieterom materiałów badawczych i sprzętu, a także ich odbieranie od ankieterów i przesyłanie do Zamawiającego zgodnie z wytycznymi (koszt przesyłek będzie pokrywał Zamawiający), po uprzedniej weryfikacji obejmującej także całą zebraną przez ankieterów dokumentację;
  • wspieranie ankieterów w realizacji badań; w przypadku trudności w realizacji badania podjęcie ustalonych przez Zamawiającego działań, m.in. spotkania z respondentami (udzielenie odpowiedzi na pytania, rozwianie wątpliwości, zapewnienie o bezpieczeństwie zarządzania danymi itp.);
  • w razie potrzeby (po uzgodnieniu z Zamawiającym) wspólnej z ankieterem realizacji badania w przypadku objęcia badaniem respondentów ze specjalnymi potrzebami lub o obniżonej sprawności sensorycznej, ruchowej lub intelektualnej;
  • uzupełnianie i przekazywanie Zamawiającemu dokumentów związanych z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych;
  • bieżąca sprawozdawczość z przebiegu badań w regionie w formie wskazanej przez Zamawiającego;
  • stały kontakt telefoniczny oraz w formie elektronicznej z osobami wskazanymi przez Zamawiającego;
  • informowanie o pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji zamówienia;

 

 1. Dodatkowo w ramach wszystkich badań do obowiązków ankietera będzie należało:
  • realizacja wskazanej liczby wywiadów CAPI (finalna liczba wywiadów CAPI do przeprowadzenia przez danego ankietera zostanie określona przez Wykonawcę biorąc pod uwagę odległość od miejsca zamieszkania) – wywiady z absolwentami szkół zawodowych w 2 i 3 fali będą realizowane w miejscu zamieszkania respondenta lub online;
  • udział w szkoleniach w Warszawie w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego;
  • zaliczenie testu wiedzy nt. projektu;
  • przeprowadzenie badań zgodnie z założeniami opisanymi przy poszczególnych zadaniach badawczych;
  • prowadzenie bieżącej sprawozdawczości w formie wskazanej przez Zamawiającego, w tym uzupełnianie historii kontaktów z respondentami i statusów dotyczących indywidualnych spotkań z absolwentami;
  • stały kontakt telefoniczny oraz w formie elektronicznej z osobami wskazanymi przez Zamawiającego;
  • informowanie o pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji zamówienia;

Wykonawca zachowa niezależność i będzie miał na uwadze jak najpełniejszą realizację celów zamówienia oraz dążenie do wykonania go zgodnie z instrukcją i informacjami od Zamawiającego.

Wynagrodzenie Wykonawcy uzależnione jest od liczby efektywnie zrealizowanych wywiadów CAPI z respondentami. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wyłącznie w przypadku zrealizowanych – efektywnych ankiet.

Finansowe rozliczanie ankieterów i regionalnych pracowników terenowych współpracujących z Wykonawcą (obejmujące wszystkie zadania wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym), będzie po stronie Wykonawcy.

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu

 

 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
 2. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie Wykonawcy, dysponujący minimum 1 osobą pełniącą funkcję regionalnego pracownika terenowego oraz dysponujący minimum 5 ankieterami, które to osoby muszą posiadać następujące doświadczenie: udział w ciągu ostatnich 24 miesięcy w minimum 5 badaniach CAPI o charakterze naukowym/społecznym. Udział w badaniach rozumiany jest jako: w przypadku regionalnych pracowników terenowych jako koordynowanie prac ankieterskich, w przypadku ankieterów jako przeprowadzanie ankiet z respondentami. Do przedstawionych badań jako załącznik do oferty należy przedstawić referencje od firm badawczych (w przypadku regionalnego pracownika terenowego) i ośrodków koordynatorskich (w przypadku ankieterów), potwierdzające rzetelną realizację wywiadów. Referencje nie muszą być załączone w przypadku osób, które zrealizowały powyższe badania na rzecz Zamawiającego, podmiotów z grupy kapitałowej Zamawiającego lub podmiotów tworzących partnerstwo realizujące projekt wskazany w pkt III.1 powyżej, tj. PBS Sp. z o.o. („Partnerzy”), oraz podmiotów należących do grup kapitałowych Partnerów.
 3. Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy w ramach niniejszego postępowania złożyli oświadczenia lub dokumenty zawierające nieprawdę.
 4. Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy w przeszłości współpracowali z Zamawiającym i nienależycie wykonywali usługi badawcze/koordynacyjne podobne do tych, które są przedmiotem niniejszego zamówienia.
 5. Z postępowania mogą także zostać wykluczeni Wykonawcy, którzy w formularzu ofertowym wykazali osoby, które w przeszłości współpracowały z Zamawiającym i nienależycie wykonywały usługi badawcze/koordynacyjne podobne do tych, które są przedmiotem niniejszego zamówienia.
 6. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym lub Partnerami. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym/Partnerami lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego/Partnerów lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego/Partnerów czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
 7. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 8. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 9. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 10. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 11. Zamawiający w trosce o należyte wykonanie powierzonych zadań zastrzega sobie prawo do wnioskowania do Wykonawcy o złożenie dodatkowych wyjaśnień, jak również do wglądu w dokumentację potwierdzającą przedstawione w ofercie informacje. Wykonawca zobowiązany jest udzielić wyjaśnień lub złożyć dodatkowe dokumenty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, który nie będzie krótszy niż 1 dzień roboczy (24 godziny). Brak udzielenia wyjaśnień lub złożenia dodatkowych dokumentów w terminie określonym przez Zamawiającego może skutkować odrzuceniem oferty danego Wykonawcy.
 12. W przypadku powstania wątpliwości w zakresie treści niniejszego Zapytania ofertowego, Wykonawcy mogą kierować wnioski o wyjaśnienie tych wątpliwości, na które Zamawiający zobowiązany jest odpowiedzieć, jeżeli wniosek wpłynął najpóźniej do dnia 11.04.2022 r. do godz. 12:00.
 13. Zamawiający zastrzega, że płatności dla Wykonawców z tytułu umowy zawartej w ramach niniejszego postępowania będą dokonywane wyłącznie na rachunek bankowy wpisany dla tego Wykonawcy na tzw. białą listę VAT znajdującej się na stronie

https://www.podatki.gov.pl/wykazpodatnikowvatwyszukiwarka/. W umowie zawartej  z Wykonawcą zawarte zostanie prawo Zamawiającego do wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy w części odpowiadającej równowartości podatku od towarów i usług w przypadku, gdy Wykonawca nie ujawni swojego rachunku bankowego na ww. białej liście VAT.

 

VII. Odrzucenie oferty

 

Zamawiający może odrzucić ofertę Wykonawcy, jeżeli:

 1. Treść oferty nie odpowiada treści Zapytania ofertowego.
 2. Oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu wskazanych w pkt VI.
 3. Wykonawca jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym/Partnerami (pkt VI.5).
 4. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 5. Oferta wpłynęła po terminie składania ofert.
 6. Wykonawca nie złożył wyjaśnień w stosunku do złożonej oferty oraz nie przedstawił dodatkowych dokumentów we wskazanym terminie.

 

VIII. Kryteria wyboru ofert i wybór ofert najkorzystniejszych

 

 1. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:
 • Cena – waga 60 pkt;
 • Dysponowanie dodatkowymi ankieterami, którzy posiadają wymagane doświadczenie – waga 40 pkt;
 • Aspekt społeczny – waga 5 pkt.

 

Sposób oceny kryterium 1 – cena:

Na podstawie cen podanych w FORMULARZU OFERTOWYM wyliczona zostanie średnia stawka jednostkowa za godzinę pracy. Najwyższą liczbę punktów – 60 otrzyma oferta zawierająca najniższą stawkę godzinową brutto (nie niższą jednak niż minimalna stawka ustawowa) za wykonanie niniejszego zamówienia, a każda następna według następującego wzoru:

 

                                      Średnia stawka godzinowa brutto oferty najniższej

Liczba punktów = ———————————————————————– x 60

                                      Średnia stawka godzinowa brutto oferty ocenianej

 

Sposób oceny kryterium 2 – Dysponowanie dodatkowymi ankieterami, którzy posiadają wymagane doświadczenie, ponad określone min. 6 osób :

W ramach kryterium nr 2 Zamawiający przyzna:

 1. za 1 dodatkowego ankietera – 10 pkt.
 2. za 2 dodatkowych ankieterów -20 pkt.
 3. za 3 dodatkowych ankieterów – 30 pkt.
 4. za 4 dodatkowych ankieterów – 40 pkt.

Kryterium to będzie weryfikowane w oparciu o wykazanie w formularzu ofertowym dodatkowych ankieterów, którymi dysponuje Wykonawca. Zamawiający przyzna maksymalnie 40 pkt. w zależności od liczby wskazanych ankieterów.

 

Sposób oceny kryterium 3 – aspekt społeczny: 

W ramach kryterium nr 3 Zamawiający przyzna odpowiednio 0 pkt – jeżeli oferta nie spełnia kryterium, 5 pkt – jeżeli oferta spełnia kryterium. Za spełnienie kryterium uważa się sytuację,  w której Wykonawca wskaże do realizacji zamówienia min. 1 osobę niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm. 113).

Kryterium to będzie weryfikowane w oparciu o oświadczenie Wykonawcy zawarte w formularzu ofertowym. Zamawiający przyzna maksymalnie 5 pkt niezależnie od liczby przesłanek określonych powyżej.

 

 1. Pojedyncza oferta może uzyskać maksymalnie 105 pkt.
 2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryteriów oceny ofert. Końcowa ocena oferty będzie stanowiła sumę punktów uzyskanych w ramach kryteriów oceny ofert.
 3. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą/Wykonawcami, którego/ych oferta/y została/y uznana/e za najkorzystniejszą/ę, w przypadku, gdy zaproponowana cena przekroczy możliwości cenowe Zamawiającego.
 4. Zamawiający w toku oceny ofert wyłoni oferty, które w ramach danego województwa otrzymały największą liczbę punktów.

 

IX. Wymagania dotyczące przygotowania oferty

 

 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zastosowaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego wraz Oświadczeniem o braku powiązań osobowych i kapitałowych.
 2. Oferta cenowa powinna obejmować wynagrodzenie brutto za wykonanie całości prac objętych Zapytaniem ofertowym (określonych w pkt. V), czyli zostać przedstawiona w kwocie brutto, uwzględniającej podatek VAT (23%) dla osób będących czynnymi podatnikami podatku VAT. Ceny w ofercie należy podać w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Podane w ofercie ceny brutto są wartościami ostatecznymi, zawierającymi wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotowego Zamówienia i nie będą podlegały zwiększeniu w okresie obowiązywania umowy.
 4. Oferta musi być własnoręcznie podpisana przez Wykonawcę. Jeżeli oferta przesyłana jest drogą mailową, to oferta wraz z Załącznikami winna stanowić skan z podpisem Wykonawcy.
 5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

 

X. Miejsce i sposób składania ofert, pytania i odpowiedzi

 

 1. Oferta może zostać złożona w terminie do 14.04.2022 r. godz. 12:00 (decyduje data i godzina otrzymania przez Zamawiającego) w formie:

 

pisemnej na adres: DANAE spółka z o.o., Bora-Komorowskiego 19B, 80-377 Gdańsk

W zamkniętej kopercie dopiskiem „Absolwent – przeprowadzenie badań ankietowych”. Oferta powinna być odręcznie podpisana przez Wykonawcę, trwale spięta i zawierać wszystkie wymagane załączniki.

 

lub

 

elektronicznej na adres mailowy: [email protected]

W tytule należy wpisać: „Absolwent – przeprowadzenie badań ankietowych”. Oferta powinna być odręcznie podpisana przez Wykonawcę, zawierać wszystkie załączniki i przesłana w formie skanu (np. JPG, PDF, preferowany jest jeden plik elektroniczny).

lub

za pośrednictwem portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. W takim wypadku wymagane jest załączenie do oferty elektronicznej skanów prawidłowo wypełnionych i podpisanych dokumentów.

 

 1. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dodatkowych informacji udziela Aleksandra Kamieńska, nr tel. 510 234 223, mail: [email protected]

 

XI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszych ofert

 

 1. Informacja o wyborze Wykonawców zostanie umieszczona w Bazie konkurencyjności.
 2. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.
 3. Po wyborze najkorzystniejszych ofert, Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć niezwłocznie umowę z Zamawiającym.

XII. Zmiana i anulowanie zapytania ofertowego

 

 1. Zamawiający może w każdym momencie zamknąć niniejsze postępowanie bez wyboru najkorzystniejszej oferty.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego Zapytania ofertowego w każdym momencie bez podania przyczyny.
 3. Informacja o zamknięciu/unieważnieniu Zapytania ofertowego znajdzie się w Bazie Konkurencyjności.

 

XIII. Warunki zmiany istotnych postanowień umowy

 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:

 • W przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wymogów dotyczących realizacji Projektu w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
 • Zmiany terminu realizacji umowy w przypadku, gdy wykonanie umowy w pierwotnym terminie nie jest możliwe w wyniku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy.
 • Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od umowy lub znaczne modyfikacje w związku z sytuacją epidemiologiczną i obostrzeń z tym związanych).

 

XIV. Warunki zamówień uzupełniających

 
Zamawiający może udzielić Wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, przewidzianych w niniejszym Zapytaniu ofertowym zamówień na usługi, polegających na wykonaniu podobnych usług o wartości nieprzekraczającej 50% wartości Zamówienia określonej w umowie zawartej z tym Wykonawcą, w okresie 3 lat od udzielenia Zamówienia podstawowego, jednak nie później niż do końca trwania projektu, o którym mowa w pkt. IV Zapytania ofertowego.

 

 1. Oferty wariantowe

 

Wykonawca nie może składać ofert wariantowych.

 

XVI. Załączniki

 
Następujące dokumenty stanowią załączniki do niniejszego Zapytania:

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy – przeprowadzenie badań ankietowych

 

XVII. Informacja o wyborze Wykonawcy:

 
W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano dwóch Wykonawców:

Biuro Badań Marketingowych Społecznych BBMiS Paweł Pawełoszek
Ul. Jaworskiego 20/12
25-430 Kielce


Publica Research
ul. Śniadowskiej 45/14
30-389 Kraków